Promocja

– (Regulamin promocji „REKUPERACJA ZA 1 ZŁ”
BRZECHWA SP. Z.O.O. SP. K.
Oborniki dnia 18 września 2023 r.
(dalej jako: Regulamin)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Rekuperacja za 1 zł” zwana dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem promocji jest Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Polna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000608843, NIP: 6060027224, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. W ramach Promocji Uczestnikowi przysługiwać będzie Rekuperacja za 1 zł należna w przypadku zawarcia za pośrednictwem Organizatora umowy na budowę domu wg wybranego projektu dostępnego na stronie brzechwa.com.pl/projekty w stanie deweloperskim z fundamentem, realizowaną przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rekuperacja to system służący do wymieniania zużytego, brudnego powietrza w domu na czyste, świeże, przy jednoczesnym odzyskiwaniu części zgromadzonego już ciepła.
 5. Zakres prac Organizatora obejmuje dostawę i montaż systemu rekuperacji. Prace wykonywane są w trakcie montażu domu, przed odbiorem końcowym.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do współdziałania z Organizatorem celem umożliwienia Organizatorowi wykonania prac.
 7. Rekuperator montowany w ramach Promocji to rekuperator firmy SMARTVENT o wydajności dobranej w zależności od założonych wydatków powietrza wynikających z powierzchni wybranego domu. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją producenta, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 8. Terminem zakończenia prac Organizatora jest termin wykonania domu.
 9. Terminem zapłaty ceny 1 zł jest termin podpisania umowy na budowę domu.
 10. Opublikowanie Promocji i Regulaminu Promocji na portalu stronie internetowej Organizatora jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestnikom Promocji.
 11. Uczestnictwo użytkownika oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 12. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 13. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Promocją jest dobrowolne.
 14. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

  

 1. Promocja skierowana jest do Uczestników, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  1. zawrą umowę przedwstępną z Organizatorem na budowę domu jednorodzinnego w czasie trwania Promocji (tj. od 18 września do 31 grudnia 2023 r.).
  2. uiszczą w terminie (zgodnym z terminem zawartym w umowie) wszelkie należności pieniężne na rzecz Organizatora przewidziane w umowie na budowę domu zawartej w czasie trwania promocji,
  3. podpisany zostanie protokół odbioru domu jednorodzinnego,
  4. podpiszą oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Promocji oraz podanie przez Uczestnika niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Wzór oświadczenia Uczestnika stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji określonej niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnicy są informowani o zasadach przetwarzania ich danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją. Treść informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej uczestnictwo w Promocji przestaje obowiązywać.

 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 18 września 2023 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji przed terminem.
 3. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie udostępniona w miejscach wskazanych w pkt V ust. 3, co najmniej na 7 dni przed terminem zakończenia Promocji.
 4. Zakończenie Promocji przed terminem nie wpływa na uprawnienia do otrzymania premii nabytej przez Uczestników w trakcie trwania Promocji.

 

IV. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być składane poprzez zgłoszenie na adres email: biuro@brzechwa.com.pl lub pisemnie na adres: Brzechwa z o.o. Sp. k., 64-600 Oborniki, ul. Polna 2.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis podstaw reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania Uczestnika o fakcie przedłużenia oraz przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony w formie zgodnej ze złożoną przez siebie reklamacją tj. pocztą elektroniczną lub listem poleconym, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach związanych z niniejszą Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników o zmianach na profilu w portalu facebook.com i stronie internetowej Organizatora, wskazując datę wejścia w życie zmian.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
  1. na stronie internetowej Organizatora pod adresem: brzechwa.com.pl/promocja
  2. w siedzibie Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 września 2023 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Rekuperacja za 1 zł
Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji

 1. Administratorem podanych przez Uczestnika przy zgłoszeniu do udziału w Promocji jej/ jego danych osobowych jest Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k. , z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Polna 2, 61 64 64 600.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu umożliwienia im udziału w Promocji, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. ich zgoda, którą mają prawo wycofać w każdym czasie pisemnie na adres Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k. , z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Polna 2.
 5. Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k. będzie przechowywać dane osobowe Uczestników związane z ich udziałem w Promocji do czasu jej zakończenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Uczestnicy mają prawo żądania od Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k. dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych i pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
 7. Uczestnicy mają prawo żądania usunięcia dotyczących ich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Wykonanie jednego z tych żądań przez Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k. uniemożliwi im jednak dalszy udział w Promocji oraz obsługę ewentualnych reklamacji.
 8. Uczestnicy mają prawo otrzymania podanych przez siebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi.

Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „Rekuperacja za 1 zł”
Oświadczenie Uczestnika

 

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

(Imię i nazwisko Uczestnika, adres, PESEL)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brzechwa Sp. z o.o. Sp. k., w zakresie oraz celu przeprowadzenia Promocji „Rekuperacja za 1 zł”.

Oświadczam, że otrzymałem/am oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „Rekuperacja za 1 zł”

Oświadczam, że otrzymałem/am informację o zasadach przetwarzania moich danych osobowych w związku z Promocją Rekuperacja za 1 zł”

 

 

………………………………………………                                          ………………………………..….

Data i podpis Uczestnika                                          Podpis przedstawiciela Organizatora

 

 

 

Adres

Brzechwa Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Polna 2, 64-600 Oborniki

Telefon

+48 61 64 64 600

Email

biuro@brzechwa.com.pl

Media społecznościowe

Logo producenta domów drewnianych

Producent domów drewnianych Brzechwa oferuje budownictwo dla osób ceniących ekonomiczne rozwiązania i ekologiczny, naturalny styl życia.

Niski koszt eksploatacji oraz piękna architektura to tylko nieliczne atuty domów z drewna. Zapytaj o swój dom!

Domy energooszczędne
Domy w technologii szachulcowej
Dom w technologii blokowej
Dom w technologii Steico
Produkcja na zakładzie
Montaż na budowie

Więźby dachowe
Altany, wiaty, garaże
Realizacje nietypowe
Rekonstrukcja zabytków
Budownictwo ogólne

Copyright © 2023 BRZECHWA | Polityka prywatności