Konkurs ” Moja Choinka”

 -.

REGULAMIN KONKURSU

 „ Moja choinka”!”

 1. Konkurs „Moja Choinka” („Konkurs”) jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”), których dzieci w wieku do lat 13 narysują, namalują, wykleją swoją choinkę.
 2. Organizatorem Konkursu jest Brzechwa Sp. z o.o. Sp.k.. z siedzibą w Obornikach, ul. Polna 2.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym ani grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 4. Konkurs jest organizowany jest na Facebooku https://www.facebook.com/Brzechwa.
 5. Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu 23 grudnia godz. 16:00, 2023 roku i trwa do 6 stycznia 2024 roku do godziny 23:59.
 6. Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone w dniu 10 stycznia 2024 roku. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w specjalnym poście o wynikach konkursu na Facebook organizatora.
 7. Pracownicy Organizatora, osoby zarządzające, dyrektorzy i przedstawiciele (i członkowie rodzin), jak również osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Konkursu nie są̨ ̨ uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się̨ z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się̨̨ do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨̨ go do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność́ za treść́ Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 10. W celu wzięcia udziału w Konkursie w okresie jego trwania, Uczestnik musi wrzucić w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym zdjęcie lub skan rysunku lub malunku lub wyklejanki wykonanego przez swoje dziecko, który to rysunek będzie przedstawiał choinkę.
 11. W Konkursie nie zostaną brane pod uwagę przesłane pod postem konkursowym zdjęcia rysunków, które:
  • zawierają̨ treści niezgodne z prawem;
  • zawierają̨ treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
  • naruszają̨ prawa osób trzecich, w tym w szczególności w wizerunek, godność́ i dobre imię̨;
  • zawierają̨ treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści propagujące przemoc;
  • zawierają̨ treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań́ politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
  • nie spełniają̨ innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 12. W okresie trwania Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe oraz wygrać́ tylko jedną z trzech nagród przyznawanych w Konkursie.
 13. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie Komisja Konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych (przesłanych zdjęć rysunków) z Regulaminem. Komentarze konkursowe niespełniające warunków Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 14. Po zakończeniu Konkursu, komisja konkursowa dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych zgłoszeń konkursowych w oparciu o następujące kryteria:kreatywność i pomysłowość i wrażenia ogólne.
 15. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę̨ kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 3 zgłoszenia konkursowe (zdjęcia rysunków), dla których, w zależności od stopnia spełnienia kryteriów konkursowych przyznane zostanie prawo do Nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
 16. Nagrodami w Konkursie są e-karty prezentowe do sklepu internetowego SMYK o różnym nominale, w zależności od zajętego w konkursie miejsca . Organizator przyznaje Nagrody Uczestnikom Konkursu za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
 • PIERWSZE MIEJSCE – e-karta 250 zł
 • DRUGIE MIEJSCE – 150 zł
 • TRZECIE MIEJSCE – 100 zł

   

  17. Po ogłoszeniu Zwycięzców pod postem konkursowy, w celu odbioru Nagrody, Zwycięzcy zobowiązani są przesłać do Organizatora wiadomość podając dane osobowe,

  w szczególności (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeżeli jest on inny od wskazanego adresu zamieszkania), w celu przekazania Nagrody przez Organizatora.

  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych osobowych i adresowych oraz zmiany tych danych przez Zwycięzcę, o której Organizator nie został poinformowany.

  19. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na nagrodę innego rodzaju, nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny oraz nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

  20. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail MARKETING@BRZECHWA.COM.PL lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

  21. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia Uczestnika do Konkursu oraz podjęcia działań i czynności koniecznych do wyboru Zwycięzcy i przesłania Nagrody (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

  22. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

  23. Udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności do zawarcia rozpatrzenia zgłoszeń konkursowych, wyboru Zwycięzców, przekazania Nagród oraz do prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

  24. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.

  25. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  26. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

  27. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do przesłanego rysunku w ramach Konkursu, które zostało zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook Organizatora. Zamieszczenie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że dziecko Uczestnika jest autorem przesłanego rysunku konkursowego oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu dziecko Uczestnika nie naruszyło praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji z rysunków konkursowych ich dziecka mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń́ czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych poniżej, bez odrębnego wynagrodzenia.

  28. Uczestnik wyraża zgodę na publikację rysunku na facebook marki Brzechwa.

  29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu.

  30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a przez serwis Facebook.

  31. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.